1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 102

The scientific and pedagogical - səhifə 36

səhifə36/102
tarix18.06.2018
ölçüsü5.08 Kb.

 
88 
 
İ.Ə. Məmmədova 
 
9. 
Табакофф  Б.,  Хоффман  Л.  Нейробиологические  эффекты  алкоголя //Вопр. 
наркол., 2003, № 5, с. 27–42. 
10. 
Шабанов  П.Д.,  Лебедов  А.А.,  Стрельцов  В.Ф.  Гормональные  механизмы 
подкрепления. СПб.: Элби-СПб., 2008, 272 с. 
11. 
Allgaier C. Ethanol sensitivity of NMDA receptors // Neurochem Int., 2002, 
v.41, № 6, p.377-382 
12. 
Devaud L.L. Ethanol dependence has limited effects on GABA or glutamate 
transporters in rat brain // Alcohol Clin. Exp. Res., 2001, v.25, №4, p.606-611 
13. 
Fernando Valenzuela C. Alcohol and neurotransmitter interactions //Alcohol 
health, research world, 1997, v.21, №2, p.144-148 
14. 
Michael R. Dobbs Clinical neurotoxicology. Syndromes, substances, 
environments. USA Philadelphia, 2009, p.60-61 
15. 
Roberts E., Frankel S. Gamma-aminobutyric acid in brain its formation from 
glutamic acid //J.Biol. Chem., 1950, v.187, №1, p.55-61 
16. 
Sokoloff L. Relation between physiological function and energy metabolism in 
the central nervous system // J. Neurochem., 1977, 27, p.13-26 

 


 


CHANGES OF CONTENTS GABA, GLU AND ASP IN UTERO 


DEVELOPMENT OF CHRONIC INFLUENCE ETHANOL IN 


MITOCHONDRIAL FRACTIONS

 

OF DIFFERENT STRUCTURES OF THE 


BRAIN OF THE THREE MONTH OLD RABBITS  


 


I.A.Mammadova 


SUMMARY 


 
It was found that in utero development chronic influence to different doses 
ethanol there is a change in the contents of GABA, Glu and Asp in the mitochondrial 
fractions of different brain structures three month old rabbits. The results of our studies 
have shown that in utero chronic exposure to different of doses of ethanol (1 g/kg, 3.5 
g/kg and 5.6 g/kg) is an increase the content of GABA and decrease contents of Glu and 
Asp in mitochondrial fractions of different brain structures of three month old rabbits 
compared with control. In utero ethanol intoxication imbalance occurs between the 
stimulatory and inhibitory neurotransmitter systems in the brain. 

 


ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ГАМК, ГЛУ И АСП ПРИ 


ВНУТРИУТРОБНОМ РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  


ЭТАНОЛА В МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ФРАКЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 


СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА ТРЕХМЕСЯЧНЫХ КРОЛИКОВ  


 

И.А.Мамедова 


РЕЗЮМЕ 


 
Установлено, что при внутриутробном развитие хроническом воздействии 
различных дозы этанола происходит изменение в содержание ГАМК, Глу и Асп в 
митохондриальных фракциях различных структур головного мозга трехмесячных 
кроликов.  Результаты  наших  исследований  показали,  что  при  внутриутробном 
хроническом  воздействии  различных  дозы  этанола (1 г/кг, 3,5 г/кг  и 5,6 г/кг) 
происходит увеличение содержание ГАМК и уменьшение содержание Глу и Асп.  

 
89 
 
İ.Ə. Məmmədova 
 
в  митохондриальных  фракциях  различных  структур  головного  мозга 
трехмесячных  кроликов  по  сравнение  с  контрольными  показателями.  При 
внутриутробном  интоксикации  этанола  в  головном  мозге  возникает  дисбаланс 
между стимулирующими и тормозными медиаторными системами. 

 


 90 
 

ODLAR YURDU UNİVERSİTETİNİN ELMİ VƏ PEDAQOJİ XƏBƏRLƏRİ 


THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL NEWS OF ODLAR YURDU UNIVERSITY


 


 


2016 - № 45 


 


XVIII-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ  


ORDUBAD ŞƏHƏRİNİN ƏHALİSİ 


 


V.A.Muradov 


“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, 
AMEA Naxçıvan Bölməsi 
Azərbaycan, Naxçıvan MR, Naxçıvan ş., H.Əliyev pr., 76 
e-mail: vidadimuradov@gmail.com 

 


Açar sözlər:

 

Ordubad şəhəri, artım, əhali, inkişaf, qazanc, sosial tərkib, şərait 

Keywords:

 Ordubad city, growth, population, development, income, social structure, conditions 

Ключевые слова:

 

город Ордубад, рост, население, развитие, прибыль, социальный состав, условие 
 
         Azərbaycanın qədim və abad şəhərlərindən hesab edilməsinə baxmayaraq 
Ordubad şəhəri mövcud olduğu bütün dörlərdə əhalisinin sayına və iqtisadi vəziyyətinə 
qörə bölgənin orta şəhəri səviyyəsindən yuxarı qalxa bilməmişdir. Hərçənd ki, XIX-XX 
əsrin əvvəllərində Ordubad şəhərinin tarixinə həsr olunmuş bəzi tədqiqat əsərlərində bu 
məsələ haqqında ziddiyyətli fikirlərə rast gəlmək mümkündür. Belə əsərlərdən birində 
göstərilən dövrdə Ordubadda əhalinin sayının sürətlə artmasından danışılır və bu artımın 
əsas mənbəyi kimi əhalinin təbii artımı ilə yanaşı, kənd əhalisinin qazanc dalınca şəhərə 
axışması göstərilir[4,s.41]. Bu əsərin başqa bir yerində XX əsrin əvvəllərində Ordubad 
şəhərində 3780 evin olmasından danışılır[4,s.40]. Əgər hər evdə, orta hesabla, 5 nəfərin 
yaşadığını  nəzərə alsaq, onda göstərilən dövrdə Ordubadda 18.900 nəfər  əhalinin 
yaşadığını iddia etmək olar. Halbuki, həmin  əsərin müəllifinin tərtib etdiyi cədvəldə 
Ordubad şəhərində 1917-ci ildə 5717 nəfər əhalinin yaşadığı göstərilir[4,s.42]. 
         Əlbəttə, tədqiq olunan dövrdə, xüsusilə 1828-1917-ci illəri  əhatə edən rus 
müstəmləkəçiliyi dövründə Ordubad şəhərində  əhalinin sayında müəyyən qədər artım 
müşühidə edilirdi. Naxçıvan bölgəsinin Rusiya tərəfindən işğalından sonra yaranmış 
siyasi sabitlik digər sahələrlə yanaşı,  əhalinin sayının artması üçün də  əlverişli  şərait 
yaratmışdı. Bu artımın kökündə,  şübhəsiz ki, əhalinin təbii artımı  və müəyyən qədər 
kənd əhalisinin bir hissəsinin qazanc dalınca şəhərə gəlməsi daynırdı. Məsələn, 1897-ci 
ilin məlumatına görə, Ordubad şəhərində  kəndli kateqoriyasına aid edilən 499 nəfər 
yaşayırdı[10,s.98]. 
Bununla belə, Azərbaycanın digər  şəhərləri ilə müqayisədə, Ordubadda 
əhalinin artım sürəti olduqca aşağı idi. Bu məsələ haqqında XVI əsrin sonlarından başlayıb XX 
əsrin əvvəllərinə qədərki böyük bir dövrü əhatə edən statistik mılumatlar aydın təsəvvür yaradır. 
Bu məlumatlar göstərir ki, Ordubad şəhərində 1590-cı ildə 1500 nəfər, 1727-ci ildə 3000 nəfər, 
1830-cu ildə 3444 nəfər, 1850-ci ildə 4302 nəfər, 1852-ci ildə 4040 nəfər, 1858-ci ildə 4389 
nəfər, 1865-ci ildə 4360 nəfər, 1873-cü ildə 4489 nəfər, 1886-cı ildə 4199, 1897-ci ildə 4611 
nəfər, 1904-cü ildə 4929 nəfər, 1917-ci ildə isə 5717 nəfər  əhali yaşayırdı[1,v.6-7; 3,s.10; 
4,s.41-42; 16,s.482; 12,s.3; 13,s.51; 14,s.174; 15,s.409-417; 7,s.17; 8,s.253; 9,s.219].  
Əldə olan bu məlumatlara  əsaslanaraq Ordubad şəhərində  əhali artımını iki 
böyük mərhələyə bölmək olar. XVI əsrin sonlarından XVIII əsrin  əvvəllərinə  qədər 
davam etmiş birinci mərhələni şəhərin daha intensiv inkişafı və əhalisinin sayının daha 
yüksək sürətlə artması dövrü adlandırmaq olar. Bu mərhələdə davamlı xarakter daşımış 
Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin dağıdıcı  təsirindən, bir növ kənarda qalmış Ordubad  
 

:

journals
journals -> Paper Title (use style: paper title)
journals -> A sexual violation in an analytic treatment and its personal and theoretical aftermath
journals -> Aşura mərasimləri, mənəvi dəyər kimi Müəllif: Dr. İbrahim Zöhrab oğlu Quliyev 1 Alınan tarix
journals -> Laval théologique et philosophique narbonne, Jean-Marc, La Métaphysique de Plotin
journals -> 36 Sesaebi-184-187+. doc
journals -> Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 016 Cilt: Sayı: Manas Journal of Social Studies


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tipi-kommunikacij-iz-ust.html

tipi-kulminacij---kak.html

tipi-leksicheskogo.html

tipi-mikobakterij.html

tipi-nervnoj-sistemi--.html